Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bitumat SK s.r.o. stanovujú podmienky predaja tovaru spoločnosťou Bitumat Sk s.r.o. (dodávateľ) tretím stranám (kupujúci). Predaj tovaru sa riadi týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej ponuky vypracovanej dodávateľom, ak zmluvné podmienky medzi dodávateľom a kupujúcim neurčujú inak.

Dodávateľom je spoločnosť Bitumat SK s.r.o. Bojnická 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35857561, DIČ: 2020240189, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28796/B, Kontaktné údaje: Telefón: +421 2 44 63 86 57, E-mail: bitumat@bitumat.sk

Článok I. Objednanie tovaru

Tieto obchodné podmienky platia pre nákupy na základe písomne doručených objednávok formou e-mailovej správy, faxu alebo písomnou objednávkou doručenou poštou. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov.

Všetky objednávky podané vyššie uvedeným spôsobom sú považované za záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a nasledujúcimi obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru.

Miesto dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Článok II. Platobné podmienky, dodacie lehoty a prepravné

Platba za dodaný tovar sa vykonáva na základe zálohovej faktúry, alebo v hotovosti, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak v klientskej zmluve.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka.

Každý tovar je expedovaný v čo najkratšom termíne v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možnostiach. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne skladom, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a túto skutočnosť potvrdiť na dodacom liste, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky. Kupujúci sa zaväzuje umožniť včasný prístup k dohodnutému miestu dodania tovaru a odstrániť na mieste prekážky, ktoré by bránili manipulácii s tovarom pri vykládke alebo ktoré by mohli poškodiť techniku dopravcu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Článok III. Doprava materiálu

Cena za dopravu sa vypočítava osobitne na základe miesta dodania a objednaného množstva. Akcia na zľavu v doprave sa vzťahuje vždy len na vybraný druh materiálu alebo zákazku a musí byť uvedená pri objednávke. Pre kamiónový odber materiálu je doprava zdarma. Osobný odber materiálu zo skladu Bojnická 18, 831 01 Bratislava je bez poplatku.

Článok IV. Vrátenia tovaru (právo odstúpenia od zmluvy)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť do 7 dní od zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. tovar sa v lehote medzi dodaním a odstúpením od zmluvy zničil alebo spotreboval), musí kupujúci poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nie je možné vrátiť. Ak je tovar, ktorý sa vracia, poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu).

Článok V. Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Bitumat SK s.r.o zaručuje všetkým kupujúcim ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu.

Článok VI. Nedoručené zásielky

Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, atď.), bude zákazník o tejto situácii informovaný (správa e-mailom, SMS alebo telefonicky - v závislosti na dostupnom kontakte) so žiadosťou o informáciu, ako ďalej s jeho objednávkou naložiť. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy. Ak bude zákazníkom požadované opätovné odoslanie zásielky, doúčtuje sa na celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok vo výške poštovného alebo dopravného ako pri prvom odoslaní. Ak zákazník na výzvu v uvedenom termíne neodpovie alebo zásielku odmietne, objednávku stornujeme. Zákazníka, ak je to možné, na storno objednávky upozorníme.

Článok VII. Záruky a reklamácie

Kupujúci je povinný pred prevzatím a/alebo zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na bitumat@bitumat.sk, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že tieto obchodné podmienky neupravujú niektoré vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, tieto sa spravujú podľa príslušných ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.